Πολιτικη Απορρητου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα και για το πώς χρησιμοποιούνται και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι  το Medussa Beauty χρησιμοποιεί προσεκτικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα ειδοποίηση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε, πως τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Η διαχείριση της πληροφορίας που λαμβάνεται καθώς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Καθώς διαβάζετε την παρούσα ειδοποίηση, παρακαλούμε να θυμάστε ότι ισχύει    για τo Medussa Beauty όπως ορίζεται κατωτέρω. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις χρησιμοποιούμενες από εμάς πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενημερώστε μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medussabeauty.gr

Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την παρούσα ειδοποίηση όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή. Για να επιτευχθεί αυτό και σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, τότε διαβάστε πρώτα τους βασικούς αυτούς όρους:

Γλωσσάριο

Όροι Ορισμοί
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Προσωπικά Δεδομένα Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου
Υποκείμενο Δεδομένων Το Φυσικό Πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα
Επεξεργασία Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
Περιορισμός της επεξεργασίας Η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
Βελτιστοποίηση Δεδομένων Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, τη βελτίωση ή τη βελτίωση με άλλο τρόπο των υφιστάμενων δεδομένων
Διατήρηση Δεδομένων Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Medussa Beauty για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
Ψευδωνυμοποίηση Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
Κρυπτογράφηση Η μέθοδος, με την οποία το απλό κείμενο ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεδομένων μετατρέπεται από μια αναγνώσιμη μορφή σε μια κωδικοποιημένη έκδοση, που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από μια άλλη οντότητα, εφόσον έχει πρόσβαση το κλειδί αποκρυπτογράφησης
Κατάρτιση Προφίλ Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου
Ανωνυμοποίηση Η διαδικασία κρυπτογράφησης ή κατάργησης προσωπικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε τα Φυσικά Πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδομένα να παραμένουν ανώνυμα. Αυτό γίνεται με σκοπό την προστασία των ιδιωτικών δραστηριοτήτων των ατόμων, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα
Αποδέκτης Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους
Εκτελών την επεξεργασία Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Το άτομο που διορίζεται όταν απαιτείται από τη νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη χώρα να ασκεί ορισμένες ευθύνες και λειτουργίες όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, σύμφωνα με το αρ. 37 του ΓΚΠΔ
Εκπρόσωπος Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 του ΓΚΠΔ και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΓΚΠΔ
Τρίτος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Cookies Ένα μικρό αρχείο κειμένου αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη που μπορεί αργότερα να ανακτηθεί από ένα διακομιστή διαδικτύου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στους διακομιστές διαδικτύου να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του προγράμματος περιήγησης του τελικού χρήστη και να συνδέουν μεμονωμένες αιτήσεις διαδικτύου σε μια συνεδρία
Διεύθυνση IP Μια μοναδική διεύθυνση που αναγνωρίζει μια συσκευή στο διαδίκτυο ή σε ένα τοπικό δίκτυο και η οποία επιτρέπει σε ένα σύστημα να αναγνωρίζεται από άλλα συστήματα που συνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου διαδικτύου
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιλαμβάνουν: τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα (για μοναδικό προσδιορισμό ενός ατόμου) και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό
Βιομετρικά Δεδομένα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα
Γενετικά Δεδομένα Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου
Δεδομένα που αφορούν την υγεία Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του
Διασυνοριακή επεξεργασία α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη του υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη
Διεθνής Οργανισμός Οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών
Άμεση Διαφήμιση Μια μορφή διαφήμισης, στην οποία οι εταιρείες παρέχουν φυσικά υλικά μάρκετινγκ στους καταναλωτές προκειμένου να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
Συμπεριφορική διαφήμιση Η πράξη παρακολούθησης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων των χρηστών και στη συνέχεια η αποστολή διαφημίσεων ή συστάσεων με βάση τις δραστηριότητες παρακολούθησης
Επιχείρηση Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα
Όμιλος Επιχειρήσεων Μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις
Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες Οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα
Εποπτική Αρχή Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΓΚΠΔ. Για την Ελλάδα αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΓΚΠΔ – GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679

Ποιος συλλέγει;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς είτε συλλέγονται αυτόματα ελέγχονται από το Medussa Beauty, (Μπιλίρη. Μ Μαριάννα), η οποία αποτελεί εμπορικό αντιπρόσωπο για του Medussa Beauty με το οποίο αλληλεπιδράτε ή έχετε μια σχέση (Υπεύθυνος Επεξεργασίας).

Η παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Medussa Beauty σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε. Μάθετε περισσότερα για μας στο www.medussabeauty,gr

Η παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται επίσης για το περιεχόμενο των υπηρεσιών μάρκετινγκ του Medussa Beauty ®, συμπεριλαμβανομένων προσφορών και διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Medussa Beauty τα οποία εμείς (ή ο πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό μας) σας στέλνουμε σε ιστότοπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων βασιζόμενοι στις δικές σας πληροφορίες χρήσης διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων έχουν γενικά τη δική τους ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης και σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές πριν χρησιμοποιήσετε τις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση αναγνώριση συγκεκριμένου ατόμου («υποκείμενο των δεδομένων»).

Δεν απαιτείται να παρέχετε στο Medussa Beauty τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε, αλλά αν επιλέξετε να μην το πράξετε, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ή να σας εξυπηρετήσουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα και
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

Ο ανωτέρω αναφερόμενος ορισμός περιλαμβάνει και προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται εκτός σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας), ενέργειες απευθείας εμπορικής προώθηση, διαγωνισμούς, λαχειοφόρες αγορές και μέσω διαδικτυακών ιστότοπων, εφαρμογών και επώνυμων ιστοσελίδων σε πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων μερών, που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούνται μέσω πλατφόρμων τρίτων.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας κοινών δεδομένων μπορούν να μοιράζονταιαυτά τα προσωπικά δεδομένα μεταξύ τους και να τα χρησιμοποιούν κατά τρόπο συνεπή με την παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορούμε επίσης να τα συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και της διαφήμισης.

Τρόποι με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας. Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων μας από εσάς, όπως οι τύποι περιεχομένου τους οποίους βλέπετε ή ασχολείστε, ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ (newsletter), την ολοκλήρωση μιας έρευνας ή την εγγραφή ενός λογαριασμού, προκειμένου να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Το Medussa Beauty μπορεί να συλλέγει “ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων” για εσάς με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα. Λαμβάνουμε επίσης και αποθηκεύουμε ορισμένα είδη προσωπικών δεδομένων όποτε αλληλεπιδράτε μαζί μας διαδικτυακά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης για να λάβουν προσωπικά δεδομένα όταν το πρόγραμμα περιήγησης σας εισέρχεται στον ιστότοπό ή τις διαφημίσεις μας ή σε άλλο περιεχόμενο που εξυπηρετείται από ή για λογαριασμό του Medussa Beauty σε άλλες ιστοσελίδες. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται επίσης όταν αναζητάτε, αγοράζετε, δημοσιεύετε, συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή ερωτηματολόγιο ή επικοινωνείτε με τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών μας. Παραδείγματα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία θέσης, πληροφορίες εντοπισμού, πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή και τη σύνδεση, όπως τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας, τύπους και εκδόσεις plug-in του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και ιστορικό αγορών – τις οποίες το Medussa Beauty συγκεντρώνει και συνδυάζει ορισμένες φορές με παρόμοιες πληροφορίες από άλλους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια ορισμένων περιηγήσεων σας στην ιστοσελίδα του Medussa Beauty μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία λογισμικού για τη μέτρηση και τη συλλογή πληροφοριών για τις συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου απόκρισης της ιστοσελίδας μας, των τυχόν σφαλμάτων λήψης, της διάρκειας των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, των πληροφοριών αλληλεπίδρασης ιστοσελίδας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση όταν αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τεχνικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας για λόγους πρόληψης από περιπτώσεις απάτης και για διαγνωστικούς σκοπούς.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των αξιόπιστων συνεργασιών μας με τρίτους και όποτε δραστηριοποιείστε σε λογαριασμούς του Medussa Beauty σε πλατφόρμες τρίτων: Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα “Μου αρέσει” στο Facebook ή τη λειτουργία +1 στο Google+. Επιπλέον, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας και άλλων επισκεπτών με τη διαφήμισή μας, προκειμένου να κρίνουμε εάν η διαφήμισή μας είναι σχετική και επιτυχημένη. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις δραστηριότητές σας από τρίτους, όταν προσφέρουμε από κοινού υπηρεσίες ή προϊόντα ή από παρόχους εμπλουτισμού δεδομένων τρίτων, που ενδέχεται να παράσχουν πληροφορίες στο Medussa Beauty σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε.

Πότε και γιατί συλλέγουμε “ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων”

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως η φυλή, η εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήματα, η θρησκεία, η υγεία, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα της σεξουαλικότητας, ταξινομούνται ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» και επωφελούνται από την πρόσθετη προστασία βάσει της ελληνική και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Περιορίζουμε τις περιστάσεις, στις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

Το Medussa Beauty συλλέγει μερικές φορές δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, όπως αλλεργίες, εγκυμοσύνη ή τύπος δέρματος, για να σας στείλει προσαρμοσμένες διαφημίσεις και σχετικές προσφορές Το Medussa Beauty συλλέγει και χρησιμοποιεί μόνο αυτά τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε ζητήσει υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν αφορούν άμεσα τη συλλογή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, αλλά μπορεί να υποδηλώνουν ή να προτείνουν τη θρησκεία σας, την υγεία σας ή άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών;

Κατανοούμε τη σημασία της λήψης πρόσθετων προφυλάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Medussa Beauty

Η ιστοσελίδα Medussa Beauty έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Όταν κάποιο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προορίζεται για χρήση από νεότερο κοινό, θα λάβουμε τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, προτού συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ήτοι η ηλικία στην οποία απαιτείται συναίνεση στην Ελλάδα αυτή κάτω των 16 ετών.

Εάν είστε παιδί κάτω από την ηλικία όπου απαιτείται γονική συναίνεση, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους αυτής της ειδοποίησης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε και τις αποδεχτείτε. Αν ανακαλύψουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα παιδί χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, όπου θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί τέτοια συναίνεση, θα διαγράψουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν. Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου του Medussa Beauty και / ή η επιλεξιμότητα για τη λήψη βραβείων, δειγμάτων ή άλλων ανταμοιβών περιορίζονται γενικά στους χρήστες άνω των 16 ετών.

Ορισμένες φορές χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διεξάγουμε ελέγχους επαλήθευσης ηλικίας και να επιβάλουμε τους περιορισμούς ηλικίας που απαιτείται.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας, να αξιολογήσουμε και να χειριστούμε τυχόν παράπονα, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις μεθόδους επικοινωνίας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, να προσφέρουμε σε εσάς εξατομικευμένα προϊόντα, επικοινωνίες και στοχοθετημένη διαφήμιση, όπως και συστηνόμενα προϊόντα.

Δημιουργούμε επίσης προφίλ αναλύοντας τις πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας, τον τρόπο αναζήτησης και αγοράς και τις αλληλεπιδράσεις σας με τα προϊόντα μας, δημιουργώντας κατηγορίες, δηλαδή ομάδες που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, και τοποθετώντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ή περισσότερες κατηγορίες.

Επιπλέον, το Medussa Beauty επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτόματη απόφαση είναι μια απόφαση που γίνεται αποκλειστικά με αυτόματα μέσα, όπου κανένας άνθρωπος δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας, αν αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας.
 • Για να επεξεργαστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου απαντήσουμε στα αιτήματα και ερωτήματά σας ή να αξιολογούμε και να χειριζόμαστε τυχόν παράπονα σας.
 • Για να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις μεθόδους επικοινωνίας και λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας.
 • Για τους σκοπούς των διαγωνισμών ή των προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε συμμετάσχει.
 • Για να σας κοινοποιούμε πληροφορίες και να διαχειριζόμαστε την εγγραφή ή / και τη συνδρομή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή σε άλλες επικοινωνίες.
 • Για να διαχειριστούμε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας ανάγκες όσον αναφορά στη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις ή τις διαφημιστικές μας ενέργειες ή τα αιτήματά σας.
 • Για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των ατόμων που επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικά μέσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Για σκοπούς εσωτερικής κατάρτισης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Για να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα συμφέροντα, τις επιθυμίες και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τα τρέχοντα προϊόντα και υπηρεσίες μας και / ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για να παρέχουμε σε εσάς εξατομικευμένα προϊόντα, επικοινωνίες και στοχοποιημένη (άμεση ή έμμεση) διαφήμιση καθώς και συστάσεις προϊόντων.

Όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω ή για άλλους σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής.

Όπου ενδείκνυται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τις ενέργειες επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έννομο συμφέρον μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, όταν εγγραφείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας, οπότε χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για τη διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων για τη βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ένεκα εννόμου συμφέροντός μας θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι απαραίτητο να επιτευχθεί το έννομο αυτό συμφέρον, όπως για παράδειγμα προκειμένου να βοηθήσει στην εκτέλεση μιας σύμβασης ή για να βελτιστοποιήσει μια υπηρεσία και δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων σας ως φυσικού προσώπου. Το ανωτέρω έννομο συμφέρον θα στηρίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λιγότερο επιβλαβής τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται έννομο συμφέρον ως βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα τηρούμε τα στοιχεία αυτά και έχετε το δικαίωμα να αναζητήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Προφίλ

Το Medussa Beauty χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε προφίλ. Δημιουργούμε προφίλ αναλύοντας τις πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας, τον τρόπο αναζήτησης και αγορών σας και τις αλληλεπιδράσεις σας με την εταιρεία μας, δημιουργώντας κατηγορίες, δηλαδή ομάδες που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, και τοποθετώντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ή περισσότερες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται από το Medussa Beauty για την εξατομίκευση της ιστοσελίδας και των επικοινωνιών μας προς εσάς (όπως η παρουσίαση σχετικού περιεχομένου σε εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή σε ένα ενημερωτικό δελτίο μας προς εσάς) και να εμφανίζονται σχετικές προσφορές και διαφημίσεις του Medussa Beauty στον ιστότοπό μας και μέσω δικτυακών τόπων τρίτων. Οι ως άνω κατηγορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικές καμπάνιες τρίτου στον ιστότοπο του Medussa Beauty

Το Medussa Beauty δημιουργεί προφίλ με τα δεδομένα σας, όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε αυτό. Για παράδειγμα, με την αποδοχή της ρύθμισης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο ή την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να εμποδίσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτόν τον τρόπο ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, δείτε την ενότητα της ειδοποίησης Cookies ή καταργώντας την εγγραφή σας για τη χρήση της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε συνδεθεί στον ιστότοπό μας ή έχετε εγγραφεί σε τυχόν ενημερωτικά δελτία μάρκετινγκ (newsletters).

Για παράδειγμα:

 • Το Medussa Beauty συλλέγει δεδομένα, με τη συγκατάθεσή σας, από:
  – Τον ιστότοπό μας, σχετικά με το τι βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό μας.
  – Τη ψηφιακή διαφήμισή μας που σας παρέχουμε σε κοινωνικές πλατφόρμες και ιστότοπους άλλων εκδοτών και
  – Έντυπα που συμπληρώνετε διαδικτυακά και μας αποστέλλετε πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας.
 • Παρακολουθούμε επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε όταν επιλέγετε μία από τις προβαλλόμενες αγγελίες μας και ακολούθως αγοράζετε κάποιο από προϊόν μας.
 • Αν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS από εμάς, παρακολουθούμε αν ανοίγετε, διαβάζετε ή περιηγείστε στο περιεχόμενο για να δείτε τι σας ενδιαφέρει, ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε περισσότερο περιεχόμενο, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι πιο πιθανό να απολαύσετε.
 • Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να κατηγοριοποιήσουμε όσα σας αρέσουν ή δεν σας αρέσουν. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας όταν επισκέπτεστε τα προϊόντα που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως για παράδειγμα, για το σχέδιο φυσικής κατάστασης του δέρματος σας / ανάλυση δέρματος.
 • Με βάση τις πληροφορίες προφίλ, μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε διαφήμιση που νομίζουμε ότι θα σας αρέσει και θέλετε να δείτε, καθώς βλέπετε περιεχόμενο από εμάς ή από το δίκτυο εκδοτών μας, το οποίο διαφημίζουμε. Μερικές φορές, με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα τοποθεσία σας για να σας προσφέρουμε διαφήμιση που σχετίζεται με προωθήσεις ή συμβάντα που συμβαίνουν πλησίον και πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει σε επιλεγμένους τρίτους και έχετε δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κοινή χρήση, όπως η ηλικία, το φύλο, ο τρόπος ζωής και τα ευρύτερα ενδιαφέροντά σας, προκειμένου να εντοπίσουμε άτομα που νομίζουμε ότι έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με εσάς και πιστεύουμε ότι θα σας ενδιέφερε παρόμοια διαφήμιση.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Medussa Beauty επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτόματη απόφαση είναι μια απόφαση που γίνεται μόνο με αυτόματα μέσα, όπου κανένας άνθρωπος δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεν θα λάβουμε αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς. Στην περίπτωση που το κάνουμε αυτό, θα σας ειδοποιούμε και θα σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με την απόφασή μας να βασιστούμε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία για να λάβουμε την απόφασή μας και το έννομο συμφέρον για να το πράξουμε. Για παράδειγμα,το Medussa Beauty επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα μόνο εάν είναι απαραίτητο για την σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας ή όταν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεσθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και η οποία παράγει νομικά ή άλλα σημαντικά αποτελέσματα σε εσάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • να αποκτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση
 • να εκφράσετε την άποψή σας
 • να λάβετε εξήγηση για την απόφαση που επιτεύχθηκε μετά από την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση
 • να αμφισβητήσετε μια τέτοια απόφαση.

Με ποιον θα μοιραστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Medussa Beauty κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα εσωτερικά και σε επιλεγμένους τρίτους. Για παράδειγμα, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, άλλους τρίτους, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων ή νομικής αποκάλυψης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Τρίτοι – πάροχοι υπηρεσιών. Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα αιτήματά σας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες σας, να απονείμουμε κουπόνια, να σας παρέχουμε δείγματα, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κληρώσεις ή να προβείτε σε διάφορες άλλες ενέργειες, υπηρεσίες και υλικά διαθέσιμα σε εσάς μέσω του ιστοτόπου μας. Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που: φιλοξενούν ή λειτουργούν την ιστοσελίδα του Medussa Beauty διεκπεραιώνουν πληρωμές, αναλύουν δεδομένα, παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών, ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες παράδοσης και χορηγούς ή άλλους τρίτους που συμμετέχουν ή διαχειρίζονται τις προωθητικές μας ενέργειες. Οι ανωτέρω έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Επιπλέον, οφείλουν να επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • Άλλοι τρίτοι. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν επίσης από εμάς ή από κοινού με τους χορηγούς μας, τους διαφημιστές μας, τα δίκτυα διαφήμισης, τους διαφημιστικούς μας διακομιστές, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρείες αναλύσεων ή άλλους τρίτους, σε σχέση με το μάρκετινγκ, την προώθηση, τον εμπλουτισμό δεδομένων και άλλες προσφορές, καθώς και πληροφορίες για τα προϊόντα.
 • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από εμάς ή από κοινού με τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων για εσωτερικούς λόγους, κυρίως για επιχειρηματικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, μπορούμε να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε περιουσιακά στοιχεία, θυγατρικές ή επιχειρηματικές μονάδες. Σε αυτές τις συναλλαγές, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι γενικά ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποσχέσεις που έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εκτός εάν βεβαίως συμφωνείτε διαφορετικά). Αν κάποια άλλη οντότητα αποκτήσει εμάς, την επιχείρησή μας ή ουσιαστικά το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών μας στοιχείων ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον ιστότοπο του Medussa Beauty, τα προσωπικά σας δεδομένα θα γνωστοποιηθούν στον εν λόγω φορέα στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και θα μεταφερθούν στην εν λόγω οντότητα ως ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, αν οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης προκληθεί από ή εναντίον μας, όλα τα προσωπικά δεδομένα θα θεωρηθούν ως στοιχείο του ενεργητικού μας και ως εκ τούτου είναι πιθανό να πωληθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους.
 • Νομική αποκάλυψη. Μπορούμε να μεταφέρουμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους:
  – Προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση.
  – Όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
  – Κατόπιν αιτήματος των εποπτικών ή κυβερνητικών αρχών που διεξάγουν έρευνα.
  – Για την επαλήθευση ή την επιβολή των “Όρων Χρήσης” ή άλλων εφαρμοστέων πολιτικών.
  – Προκειμένου να ανιχνεύσουμε και να προστατευθούμε από απάτη, ή οποιαδήποτε τεχνική ευπάθεια ή ευπάθεια ασφάλειας.
  – Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  – Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, την ασφάλεια τρίτων, των επισκεπτών στον ιστότοπο του Medussa Beauty ή του κοινού.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Το Medussa Beauty δεν κοινοποιεί προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο εσωτερικά ή με τρίτους για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Medussa Beauty θα αποστέλλει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε ξένες χώρες σε περιπτώσεις όπως:

 • Προκειμένου να ακολουθήσει τις οδηγίες σας.
 • Προκειμένου να συμμορφωθεί με ένα νόμιμο καθήκον
 • Προκειμένου να συνεργασθεί με τους πράκτορες και τους συμβούλους μας, που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες μας.

Αν διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, το Medussa Beauty θα διασφαλίσει ότι αυτά να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και εντός του ΕΟΧ. Θα χρησιμοποιήσουμε μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

 • Διαβίβαση σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, της οποίας η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως στον ΕΟΧ.
 • Σύναψη συμβάσεως με τον τρίτο που εδρεύει εκτός ΕΟΧ, ώστε να δεσμεύεται ότι θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα με τα ίδια πρότυπα με τον ΕΟΧ
 • Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε οργανισμούς που αποτελούν μέρος συγκεκριμένων συμφωνιών σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Privacy Shield, ένα πλαίσιο που ορίζει πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων για δεδομένα που αποστέλλονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών).

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Medussa Beauty παίρνει πολύ σοβαρά την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κακή χρήση, παρεμβολές, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Τα μέτρα μας περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων πρόσβασης, την επένδυση στις πιο πρόσφατες δυνατότητες ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής που προσφέρουμε και την εξασφάλιση κρυπτογράφησης (και ενδεχομένως μελλοντικής ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης) προσωπικών δεδομένων όποτε είναι δυνατόν.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο στους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους μας σε βάση αναγκαίας γνώσης και υπόκειται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το χρειαζόμαστε για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Για παράδειγμα, όταν προβείτε σε ηλεκτρονική αγορά των προϊόντων μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την συγκεκριμένη πώληση και ακολούθως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια περίοδο που μας επιτρέπει να χειριστούμε ή να απαντήσουμε σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με την εν λόγω αγορά.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διατηρηθούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μαζί μας και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε οποιεσδήποτε παροχές ανταποδοτικότητας που προορίζονται για εσάς.

Διατηρούμε τα αναγνωρίσιμα δεδομένα που συλλέγουμε κατευθείαν για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μέτρα για να τα διαγράψουμε οριστικά.

Θα εξετάσουμε ενεργά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα τα ανωνυμοποιήσουμε, όταν δεν υπάρχει πλέον νομική, επιχειρηματική ή καταναλωτική ανάγκη να διατηρηθούν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία αυτών, που μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medussabeauty.gr

Το δικαίωμα ενημέρωσης. Έχετε το δικαίωμα να σας παρέχονται σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε τις πληροφορίες στην παρούσα ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Κατανοούμε τη σημασία αυτού του ζητήματος και εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας, ως ανωτέρω αναφέρετε.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς (φορητότητας) δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταδοθούν ηλεκτρονικά υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για σας, ενημερώστε μας και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι πλέον απαραίτητα για οποιονδήποτε σκοπό και δεν απαιτείται από το νόμο να τα διατηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαγράψουμε, να καταστρέψουμε ή να τα αναιρέσουμε οριστικά.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένα είδη επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για τη δημιουργία προφίλ και την απευθείας εμπορική προώθηση (δηλ. να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς με τα οποία σας ειδοποιούμε ή να επικοινωνείτε με ποικίλες πιθανές ευκαιρίες).
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία απευθείας σε οποιαδήποτε τοπική Εποπτική Αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δηλαδή η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται ως νομική βάση στη συναίνεσή σας), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πράξετε τα ανωτέρω δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προς της ανακλήσεως αυτής.
 • Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλεσθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και η οποία παράγει νομικά ή άλλα σημαντικά αποτελέσματα σε εσάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
  – Να αιτηθείτε να αποκτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση.
  – Να εκφράσετε την άποψή σας.
  – Να λάβετε εξήγηση για την απόφαση που επιτεύχθηκε μετά από την ως άνω αξιολόγηση.
  – Να αμφισβητήσετε μια τέτοια απόφαση.

Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πώς επικοινωνείτε με το Medussa Beauty

Το γενικό σημείο επαφής για εσάς για τυχόν ερωτήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορεί να έχετε είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση info@medussabeauty.gr

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Medussa Beauty ή αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των τοπικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medussabeauty.gr

Όταν λαμβάνουμε μια ερώτηση ή ένα αίτημα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουμε ειδική ομάδα που ταξινομεί τα αιτήματα και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη ερώτηση ή το αίτημα που επιδιώκετε να εγείρετε. Όταν το αίτημά σας μπορεί να είναι πιο ουσιαστικής φύσης, ενδέχεται να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από εσάς. Όλα τα βάσιμα αιτήματα λαμβάνουν απάντηση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε, μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν μας ρωτήσετε, θα προσπαθήσουμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υποθέσεις παραπόνων που ενδέχεται να ισχύουν για την περίπτωσή σας.

Πώς διατηρούμε ενημερωμένη αυτήν την ειδοποίηση;

Θα ενημερώσουμε την παρούσα ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όταν είναι απαραίτητο, για να ενσωματώνουμε τις παρατηρήσεις των πελατών μας και τις αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία “τελευταίας ενημέρωσης” στο τέλος της παρούσας ειδοποίησης. Εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε μια πιο εμφανή ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης, για ορισμένες υπηρεσίες, της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αλλαγών της Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Θα διατηρήσουμε επίσης προηγούμενες εκδόσεις αυτής της ειδοποίησης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ένα αρχείο για την αναθεώρησή σας.

Δεν θα μειώσουμε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας ειδοποίησης προστασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πρόσθετοι όροι ή ειδοποιήσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εκτός από την παρούσα ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες καμπάνιες ή προσφορές, οι οποίες θα διέπονται από πρόσθετους όρους ή ειδοποιήσεις περί απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους πρόσθετους όρους ή προειδοποιήσεις πριν συμμετάσχετε σε τέτοιες καμπάνιες ή προωθητικές ενέργειες, καθώς θα σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με αυτές εάν επιλέξετε να συμμετέχετε. Όλοι οι πρόσθετοι όροι ή ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο θα σας δοθούν σε εμφανές σημείο.

STAY TUNED FOR UPDATES